Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. Voor bijzondere posten wordt in beginsel een ondergrens gehanteerd van € 10 miljoen.

De bijzondere posten en fair value mutaties in 2015 zijn per saldo uitgekomen op een bate van € 24 miljoen na belastingen (2014: bate € 83 miljoen). In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gerapporteerde cijfers en de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Netto-omzet

1.586

1.594

-

-

1.586

1.594

Overige baten

94

135

-

40

94

95

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.177

-1.100

37

72

-1.214

-1.172

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-338

-315

-

-

-338

-315

Geactiveerde eigen productie

174

170

-

-

174

170

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

339

484

37

112

302

372

       

Financiële baten/(lasten)

-71

-93

-6

-19

-65

-74

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-4

-

-

-

-4

-

Resultaat voor belastingen

264

391

31

93

233

298

       

Belastingen

-67

-88

-7

-10

-60

-78

       

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

197

303

24

83

173

220

Resultaat voor belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

38

20

-

-

38

20

Resultaat na belastingen

235

323

24

83

211

240

Overige baten

(2015: nihil, 2014: € 40 miljoen bate)

De bijzondere post onder de overige baten in 2014 betrof de boekwinst op de verkoop van het 25,4% belang in KEMA aan DNV. In 2015 was geen sprake van bijzondere posten in de overige baten.

€ miljoen

2014

Verkoopprijs

80

Af: boekwaarde belang

23

Bruto boekwinst

57

  

Afwaardering opties

17

Boekwinst voor belastingen (overige baten)

40

  

Vennootschapbelasting

5

Boekwinst na belastingen

45

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2015: € 37 miljoen bate, 2014: € 72 miljoen bate)

De bijzondere bate in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten van € 37 miljoen heeft voor € 66 miljoen (2014: € 80 miljoen) betrekking op de contractuele beëindiging van de CDS. Dit betreft een financieel instrument dat gerelateerd is aan twee cross border lease contracten. De bijzondere post in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten heeft daarnaast voor € 17 miljoen (2014: nihil) te maken met project- en integratiekosten in verband met de ruil van de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en die van Alliander in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet) per 1 januari 2016. Het restant van de bijzondere post in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten heeft voor € 12 miljoen (2014: € 8 miljoen) te maken met kosten in verband met organisatieaanpassingen.

Financiële baten/lasten

(2015: € 6 miljoen last, 2014: € 19 miljoen last)

De bijzondere financiële last van € 6 miljoen betreft voor € 4 miljoen valutaresultaten met betrekking tot de CDS (aangezien dit een US-dollar instrument is). De bijzondere last in 2014 had eveneens met name betrekking op posten samenhangend met cross border leases, waaronder de herwaardering van een aan een cross border leaseconstructie gerelateerde belegging en de mutatie van een voorziening in dit kader (totaal € 17 miljoen).

Het restant van de bijzondere last van € 2 miljoen (2014: € 2 miljoen) heeft betrekking op de koersverschillen tussen de Euro en de US-dollar van de overige in de balans opgenomen cross border lease gerelateerde beleggingen. Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.

Belastingen

(2015: € 7 miljoen last, 2014: € 10 miljoen last)

Deze bedragen hebben betrekking op het belastingeffect van de bijzondere posten in de overige baten, de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten en de financiële baten en lasten.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag