Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2014

2013

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

6.218

 

6.012

 

Immateriële vaste activa

4

322

 

323

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

11

 

32

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

6

200

 

297

 

Overige financiële activa

7

43

 

25

 

Latente belastingvorderingen

17

218

 

244

 
   

7.012

 

6.933

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

40

 

37

 

Handels- en overige vorderingen

10

258

 

282

 

Derivaten

8

2

 

19

 

Overige financiële activa

6, 7

184

 

100

 

Liquide middelen

11

167

 

155

 
   

651

 

593

      

Vaste activa aangehouden voor verkoop

33

 

9

 

22

      

Totaal activa

  

7.672

 

7.548

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

496

 

496

 

Hedge-reserve

 

-

 

-

 

Herwaarderingsreserve

 

42

 

24

 

Overige reserves

 

1.363

 

1.212

 

Resultaat boekjaar

 

323

 

288

 

Totaal eigen vermogen

  

3.579

 

3.375

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

1.616

 

1.611

 

Derivaten

8

-

 

6

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

19

145

 

127

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.573

 

1.555

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

49

 

53

 

Overige voorzieningen

16

1

 

124

 
   

3.384

 

3.476

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

103

 

76

 

Belastingverplichtingen

 

106

 

85

 

Rentedragende verplichtingen

13

159

 

284

 

Derivaten

8

80

 

-

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

67

 

65

 

Overlopende passiva

 

194

 

187

 
   

709

 

697

      

Totaal verplichtingen

  

4.093

 

4.173

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

7.672

 

7.548

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag