Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 2 Gesegmenteerde informatie

Indeling segmenten

Alliander onderscheidt de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;
  • Netwerkbedrijf Endinet;
  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen de Alliander-groep. Liander zorgt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in Gelderland en in delen van Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland en is met bijna 90% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Netwerkbedrijf Endinet Groep B.V., waarvan netbeheerder Endinet B.V. deel uitmaakt, heeft grotendeels vergelijkbare werkzaamheden als Liander; deze vinden plaats in het verzorgingsgebied Eindhoven en Oost-Brabant. Hoewel Endinet op basis van de kwantitatieve criteria niet apart kwalificeert als een te rapporteren segment heeft de Raad van Bestuur om de volgende redenen besloten Endinet toch als een apart segment te laten rapporteren:

  • met de voormalige aandeelhouders van Endinet is overeengekomen dat Endinet B.V. in elk geval tot medio 2015 als netbeheerder binnen Alliander blijft bestaan;
  • Endinet B.V. blijft als zelfstandige netbeheerder separaat aan onder meer de ACM rapporteren;
  • de afwijkende geografische ligging.

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, activiteiten in groeimarkten, de staven en de service-units. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Stam is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van derden als ook in opdracht van Liander. In de groeimarkten wordt er gericht geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. De stafdiensten en service-units bestaan onder meer uit Shared Services en IT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van onder andere Liander en Endinet. Deze activiteiten kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig als segment te kwalificeren.

Rapportage

Alliander stelt maandelijks een managementrapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verliesrekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en rubricering opgesteld als de financiële informatie in de jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfsresultaten aan de hand van deze rapportages. De financiële rapportages betreffen met name de geconsolideerde en de segmentinformatie over de operationele kosten. Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resultante van de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten.

Onderstaand staat een overzicht van de primaire segmentatie weergegeven. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de gerapporteerde cijfers weergegeven.

Toelichting

Algemeen

De externe opbrengsten van Liander en Endinet bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van de transport-, aansluit- en meetdienst. In het segment Overig betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte dienstverlening door Liandon en Stam en de opbrengsten van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de stafdiensten, service-units (zoals IT en Shared Services) en Stam aan Liander en Endinet. Deze interne leveringen worden tegen kostprijs geleverd.

Primaire segmentatie

€ miljoen

Netbeheerder Liander

Netwerkbedrijf Endinet

Overig

Eliminaties

Totaal

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

Gerapporteerd

Winst-en-verliesrekening

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Bedrijfsopbrengsten

              

Externe opbrengsten

1.586

1.642

108

117

103

87

-

-

1.797

1.846

40

-

1.837

1.846

Interne opbrengsten

5

3

-

-

308

315

-313

-318

-

-

-

-

-

-

               

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.591

1.645

108

117

411

402

-313

-318

1.797

1.846

40

-

1.837

1.846

               

Bedrijfskosten

              

Kosten van inkoop energie, grond- en hulpstoffen

665

661

15

11

145

133

-67

-77

758

728

-352

-312

406

416

Operationele kosten

564

577

39

47

377

353

-246

-241

734

736

8

71

742

807

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

250

262

39

39

65

56

-

-

354

357

-

-

354

357

Geactiveerde productie

-304

-315

-6

-7

-137

-121

-

-

-447

-443

272

252

-175

-191

               

Totaal bedrijfskosten

1.175

1.185

87

90

450

421

-313

-318

1.399

1.378

-72

11

1.327

1.389

               

Bedrijfsresultaat

416

460

21

27

-39

-19

-

-

398

468

112

-11

510

457

               

Netto financiële baten/lasten

-105

-110

-8

-11

39

39

-

-

-74

-82

-19

13

-93

-69

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

1

1

-

-

-1

1

-

-

-

2

-

-

-

2

Belastingen

-78

-88

-3

-4

-4

-9

1

-

-84

-101

-10

-1

-94

-102

               

Resultaat na belastingen

234

263

10

12

-5

12

1

-

240

287

83

1

323

288

               

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

              

Totaal activa

6.415

6.260

514

518

2.619

2.645

-1.876

-1.875

7.672

7.548

-

-

7.672

7.548

Niet-geconsolideerde deelnemingen

-

-

-

-

9

31

-

-

9

31

-

-

9

31

Niet-geconsolideerde joint ventures

2

1

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

2

1

Verplichtingen (lang- en kortlopend)

4.507

4.386

245

245

2.096

2.202

-2.755

-2.660

4.093

4.173

-

-

4.093

4.173

               

Overige gesegmenteerde gegevens

              

Investeringen in materiële vaste activa

407

449

28

28

135

79

-

-

570

556

-

-

570

556

Aantal eigen medewerkers ultimo boekjaar

3.179

3.360

293

286

2.405

2.302

-

-

5.877

5.948

-

-

5.877

5.948

Het resultaat na belastingen 2014 is evenals het resultaat na belastingen over 2013 vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V..

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

De herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten betreft de aansluiting tussen de periodieke managementrapportage en de externe rapportage. Voor de externe rapportage wordt het bedrag van de geactiveerde productie € 272 miljoen (2013: € 312 miljoen), begrepen in de kosten van inkoop, grond- en hulpstoffen, geëlimineerd. Het bedrag van € 352 miljoen bestaat uit de hiervoor genoemde geactiveerde productie en daarnaast de mutatie in de waardering van de CDS en de bijbehorende voorziening (per saldo € 80 miljoen).

Verder worden de bijzondere posten niet in de periodieke managementrapportage opgenomen, maar separaat gerapporteerd. Ten behoeve van de aansluiting naar de externe rapportage (kolom gerapporteerd) dienen de bijzondere posten te worden opgenomen. Voor een toelichting op de bijzondere posten wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Aandeelhouders en investeerders' van het jaarverslag.

Gesegmenteerde activa

De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen in Liander en Endinet. De eliminaties bij de post verplichtingen hebben betrekking op de rekening-courant verhoudingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinanciering, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn geen niet-gealloceerde activa en passiva.

Geografische segmentatie

 

Externe opbrengsten

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Niet geconsolideerde deelnemingen en joint ventures

€ miljoen

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Nederland

1.804

1.813

6.178

5.985

321

323

11

32

Buitenland

33

33

40

27

1

-

-

-

         

Totaal

1.837

1.846

6.218

6.012

322

323

11

32

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de activiteiten van Alliander AG in Duitsland (openbare verlichting en netbeheer).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag