Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 3 Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Overige vaste bedrijfs-middelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2013

     

Aanschafwaarde

249

8.780

1.271

206

10.506

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-118

-3.794

-773

-

-4.685

      

Boekwaarde per 1 januari 2013

131

4.986

498

206

5.821

      

Mutaties 2013

     

Investeringen

1

23

104

442

570

Desinvesteringen

-

-17

-8

-1

-26

Afschrijvingen

-6

-227

-89

-

-322

Bijzondere waardeverminderingen

-6

-

-1

-

-7

Herrubricering naar activa aangehouden voor de verkoop

-13

-9

-

-

-22

Herrubriceringen en overige mutaties

-1

388

32

-421

-2

Totaal

-25

158

38

20

191

      

Stand per 31 december 2013

     

Aanschafwaarde

207

8.776

1.364

226

10.573

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-101

-3.632

-828

-

-4.561

      

Boekwaarde per 31 december 2013

106

5.144

536

226

6.012

      

Mutaties 2014

     

Investeringen

1

33

76

460

570

Desinvesteringen

-5

-12

-7

-5

-29

Afschrijvingen

-5

-235

-90

-

-330

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

-

-

1

-

1

Deconsolidatie CDMA

-

-

-16

-

-16

Investeringen in joint operation CDMA

-

-

9

-

9

Herrubriceringen en overige mutaties

24

332

7

-362

1

Totaal

15

118

-20

93

206

      

Stand per 31 december 2014

     

Aanschafwaarde

247

9.447

1.383

319

11.396

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-126

-4.185

-867

-

-5.178

      

Boekwaarde per 31 december 2014

121

5.262

516

319

6.218

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 570 miljoen (2013: € 570 miljoen). Hierin is opgenomen een bedrag van € 3 miljoen (2013: nihil) inzake geactiveerde bouwrente. Deze heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie in Duiven en de aanleg van een warmteleiding door Indigo.

Voor een toelichting op CDMA zie noot [5].

Nieuwe consolidaties

In 2014 hebben er geen overnames plaatsgevonden.

Desinvesteringen

De desinvesteringen in 2014 houden verband met buitengebruikstelling van netwerkactiva, overige vaste bedrijfsmiddelen en verkoop van gebouwen en terreinen.

Herrubricering naar activa aangehouden voor verkoop

Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar noot [33].

Bijzondere waardeverminderingen

Om de bijzondere waardeverminderingen te kunnen bepalen, zijn voor de desbetreffende activa ultimo het verslagjaar impairmenttesten uitgevoerd. In vrijwel alle gevallen is de bedrijfswaarde van het betrokken actief gehanteerd voor de bepaling van de realiseerbare waarde. De verwachte toekomstige kasstromen, gebaseerd op de meest recente businessplannen, samenhangend met de activa zijn hiertoe contant gemaakt en vergeleken met de huidige boekwaarde. Bij de bepaling van de waarde hanteert Alliander disconteringsvoeten die zijn afgestemd op het risicoprofiel van de activa. In boekjaar 2014 hanteerde Alliander een disconteringsvoet voor belastingen van 5,6% (2013: 5,6%), één en ander aansluitend met de gereguleerde disconteringsvoet en 7,7% (2013: 8,1%) voor vrije domein activiteiten. Voor een nadere toelichting zie noot [4].

De in 2014 verantwoorde terugname bijzondere waardeverminderingen van € 1 miljoen heeft betrekking op een warmtetransportleiding. De ruimte tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van deze activa is overigens gering, waardoor veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten direct een materieel effect kunnen hebben op de uitkomst van deze impairment berekening. Er hebben in 2014 geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden. De bijzondere waardeverminderingen die in 2013 plaatsgevonden hebben bedragen € 7 miljoen en hebben betrekking op een deel van de gebouwen en het terrein aan de Spaklerweg te Amsterdam (€ 6 miljoen) en op een warmtetransportleiding in aanbouw in de regio Nijmegen (€ 1 miljoen). Voor een nadere toelichting inzake Spaklerweg zie noot [33].

Cross border leasetransacties

In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochterondernemingen van Alliander N.V. (waaronder sinds 1 juli 2010 ook Endinet) voor netwerken US cross border leasetransacties aangegaan in de vorm van LILO (lease in lease out)- en SILO (sale in lease out)-structuren.

Gedurende 2014 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de bestaande CBL portefeuille. In 2013 zijn drie transacties in overleg met de betrokken Amerikaanse investeerders voortijdig beëindigd. Het betreft leases op de gasnetwerken van de voormalige NRE, GGR en VNB in Noord-Brabant en Gelderland. Deze beëindigingen hebben een daling tot gevolg gehad van de totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte activa (minus € 300 miljoen), de gerelateerde beleggingen (minus $ 800 miljoen), het strip risk (minus $ 70 miljoen) en het bedrag van afgegeven letters of credit (minus $ 62 miljoen). Genoemde bedragen hebben betrekking op de verantwoorde bedragen ultimo 2012.

De op dit moment nog resterende vier transacties hebben betrekking op gasnetwerken in Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, warmtenetwerken in Almere en Duiven/Westervoort en het elektriciteitsnetwerk in het gebied Randmeren. De in de leases ondergebrachte netwerken zijn voor een langdurige periode verhuurd aan Amerikaanse partijen (headlease), die deze activa vervolgens weer hebben onderverhuurd aan de desbetreffende dochterondernemingen (sublease). Aan het einde van de sublease bestaat de optie de rechten van de Amerikaanse tegenpartij onder de headlease af te kopen en de transactie aldus te beëindigen. De momenten waarop de overeengekomen looptijden van de subleases eindigen, liggen tussen 2015 en 2028. De baten uit de cross border leases zijn verantwoord in het jaar van afsluiten van de desbetreffende transactie.

Met betrekking tot de cross border leases bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke rechten en verplichtingen. In een enkele transactie zijn in verband met de aangegane verplichtingen op onderdelen van de netwerken zekerheden verstrekt in de vorm van hypotheek- en pandrechten.

De totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte netwerken bedraagt ultimo 2014 ongeveer € 1.100 miljoen (ultimo 2013: € 1.100 miljoen). In verband met de transacties staat in deposito bij meerdere financiële instellingen, dan wel is belegd in waardepapieren, ultimo 2014 een totaalbedrag van $ 3.200 miljoen (2013: $ 3.100 miljoen).

Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het overgrote deel van de beleggingen en de daarbij behorende verplichtingen, worden deze niet als activa en passiva van Alliander beschouwd en zijn de desbetreffende bedragen niet opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Alliander. De activa waar Alliander wel beschikkingsmacht over heeft, zijn verantwoord onder de financiële activa. De gerelateerde leaseverplichtingen zijn opgenomen onder de verplichtingen uit hoofde van financiële leases.

Ultimo 2014 bedraagt het ‘strip risk’ (het gedeelte van de ‘termination value’ – dat wil zeggen de bij een voortijdig einde van de transactie mogelijk aan de Amerikaanse tegenpartij te betalen vergoeding – dat niet uit de hiertoe aangehouden deposito’s en beleggingen kan worden voldaan) voor alle transacties tezamen $ 194 miljoen (2013: $ 278 miljoen). Ter dekking van het strip risk zijn door Alliander thans nog in één transactie ten behoeve van de betrokken investeerder zekerheden in de vorm van letters of credit afgegeven ter hoogte van $ 5 miljoen (2013: $ 6 miljoen). Het aantal en de hoogte van de af te geven letters of credit is mede afhankelijk van de credit rating van Alliander.

In het kader van de uitvoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) zijn de in een cross border lease ondergebrachte, aan Liander Infra Oost N.V. toebehorende warmtenetwerken, medio 2008 via ‘sub-subleases’ onderverhuurd aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon Energy. De looptijd van deze operationele leases is 12,5 jaar (einde looptijd: 31 december 2020). De totale boekwaarde van de onderverhuurde warmtenetwerken en bijbehorende meters bedraagt ultimo 2014 € 98 miljoen (2013: € 105 miljoen).

Op 2 januari 2015 is de (deel)transactie die de voormalige ENW in 1998 is aangegaan voor de gasnetwerken in Amsterdam op de contractueel voorziene optiedatum beëindigd. Als gevolg hiervan daalt de totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte activa (minus € 200 miljoen), de gerelateerde beleggingen (minus $ 200 miljoen), het strip risk (minus $ 0,1 miljoen) en het bedrag van afgegeven letters of credit (minus $ 0,5 miljoen). Genoemde bedragen hebben betrekking op de verantwoorde bedragen ultimo 2014.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag