Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 4 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Per 1 januari 2013

   

Aanschafwaarde

500

7

507

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-187

-

-187

    

Boekwaarde per 1 januari 2013

313

7

320

    

Mutaties 2013

   

Investeringen

-

5

5

Afschrijvingen

-

-2

-2

Totaal

-

3

3

    

Stand per 31 december 2013

   

Aanschafwaarde

500

12

512

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-187

-2

-189

    

Boekwaarde per 31 december 2013

313

10

323

    

Mutaties 2014

   

Investeringen

1

1

2

Deconsolidatie CDMA

-

-5

-5

Investeringen in joint operation CDMA

-

3

3

Afschrijvingen

-

-1

-1

Totaal

1

-2

-1

    

Stand per 31 december 2014

   

Aanschafwaarde

501

11

512

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-187

-3

-190

    

Boekwaarde per 31 december 2014

314

8

322

De investering in 2014 in goodwill heeft betrekking op de acquisitie van het gasnet in Heinsberg. In december 2013 heeft Alliander AG met EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van het gasnet in de gemeente Heinsberg met ingang van 1 januari 2014. Hiervoor was in 2012 de concessie verworven. De koopprijs van het gasnet bedraagt € 10 miljoen en is begin januari 2014 voldaan. In deze transactie is € 1 miljoen goodwill begrepen; deze is gealloceerd aan het segment Overige. Zie ook noot [1].

De investering in 2014 in de overige immateriële activa betreft een aanvullende koopsom in het kader van de aankoop van een licentie voor een mobiel telecommunicatienetwerk specifiek voor energienetten.

Voor een toelichting op de mutaties in 2014 inzake CDMA zie noot [5].

De investering in 2013 heeft betrekking op de aankoop van een licentie ten behoeve van het opzetten van een mobiel telecommunicatienetwerk specifiek voor energienetten. De licentie wordt afgeschreven tot en met 2020. De overige immateriële activa worden in 20 jaar afgeschreven.

Allocatie van goodwill naar segment

€ miljoen

2014

2013

Liander

277

277

Endinet

36

36

Overig

1

-

   

Totaal

314

313

De post goodwill op de regel Liander heeft voor € 209 miljoen betrekking op elektriciteits- en gasnetwerken en is ontstaan bij de inbreng van de netwerken ten tijde van het ontstaan van n.v. Nuon in 1999. Het restant van € 68 miljoen is voor € 61 miljoen te relateren aan de aankoop in 2010 van Endinet en voor € 7 miljoen aan Stam. De goodwill gealloceerd aan Endinet (€ 36 miljoen) heeft vooral betrekking op synergie en outperformance-effecten. De goodwill gealloceerd aan het segment Overig heeft betrekking op netwerkactiviteiten in Duitsland.

Aan het eind van 2014 zijn testen op bijzondere waardeverminderingen (impairment testen) uitgevoerd op de waarde van de netwerken van Liander en Endinet en de Duitse netwerken, inclusief de bijbehorende waarde van de goodwill. Hierbij is de bedrijfswaarde als uitgangspunt genomen. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de meest recente business plannen.

Voor Liander en Endinet is een disconteringsvoet voor belastingen van 5,6% (2013: 5,6%) gehanteerd, gebaseerd op de berekeningswijze van de ACM. De belangrijkste uitgangspunten die in deze businessplannen zijn opgenomen betreffen het aantal aansluitingen, de meest recente inschattingen van de tarieven en inschattingen voor operationele en andere kosten. Voor een belangrijk deel zijn deze uitgangspunten gebaseerd op ervaringen uit het verleden alsmede op de meest recente gegevens op het gebied van tariefregulering. De business plannen beslaan een periode van vijf jaar, en de terminal value wordt bepaald aan de hand van de verwachte kasstromen aan het eind van de business plan periode. Hierbij wordt een groeipercentage van nul gehanteerd. De terminal value voor gereguleerde activiteiten is gebaseerd op het behalen van het ‘redelijk rendement’ dat een netbeheerder mag realiseren op zijn gestandaardiseerde activawaarde. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met tijdelijke of structurele synergie-effecten of andere afwijkingen versus het redelijk rendement. Tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van de netwerken van Liander bestaat een zodanige marge dat de gevoeligheid voor veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten beperkt is. Bij Endinet daarentegen is deze ruimte beperkt maar indien na 1 juli 2015 de activiteiten van Endinet worden geïntegreerd in Liander, zal door het benutten van synergie effecten een aanzienlijke ruimte ontstaan.

Ten aanzien van de Duitse netwerken is de gehanteerde disconteringsvoet afgeleid van de berekeningswijze van de Duitse toezichthouder, uitkomend op disconteringsvoet voor belastingen van 6,0%. Voor het overige zijn de uitgangspunten hetzelfde als voor Liander en Endinet. De uitkomst van de impairment test op de Duitse netwerken is dat tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde een beperkte ruimte is. De Duitse netwerkactiviteiten zijn evenals in Nederland gereguleerd. Aanpassingen in kosten, disconteringsvoet en investeringen worden verrekend in de tarieven. Veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten hebben derhalve een beperkt effect op de uitkomst van de impairment berekening.

In 2014 en 2013 hebben geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag