Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 6 Voor verkoop beschikbare financiële activa 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

€ miljoen

 

Boekwaarde per 1 januari 2013

314

  

Mutaties 2013

 

Valuta-omrekeningsverschillen

-12

Reële waardeveranderingen

-5

Totaal

-17

  

Boekwaarde per 31 december 2013

297

  

Mutaties 2014

 

Valuta-omrekeningsverschillen

37

Reële waardeveranderingen

25

Totaal

62

  

Boekwaarde per 31 december 2014

359

  

Langlopend deel voor verkoop beschikbare financiële activa

200

Kortlopend deel voor verkoop beschikbare financiële activa

159

De post voor verkoop beschikbare financiële activa ultimo 2014 bestaat uit beleggingen in schuldpapieren van financiële instellingen die dienen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van twee cross border leasecontracten. Onderdeel van de aan de cross border leasecontracten gerelateerde beleggingsportefeuille is een geschreven credit default swap (CDS). Dit instrument is een in het contract besloten derivaat dat separaat in de balans wordt gepresenteerd en op reële waarde wordt gewaardeerd onder de derivaten, zie noot [8]. Het deel van de voor verkoop beschikbare financiële activa gerelateerd aan de cross border leasecontracten heeft een boekwaarde ultimo 2014 van € 200 miljoen (2013: € 161 miljoen) en dient zowel ter dekking van de gerelateerde leaseverplichtingen als van de hierboven genoemde CDS. De boekwaarde ultimo 2014 van de gerelateerde leaseverplichtingen bedraagt € 144 miljoen (2013: € 126 miljoen).

Voorts waren ultimo 2013 eveneens niet aan de cross border leasecontracten gerelateerde beleggingen (€ 136 miljoen) opgenomen. In verband met de resterende looptijd (juni 2015) zijn deze beleggingen gedurende 2014 gereclassificeerd naar de ‘Overige financiële activa’ onder de ‘Vlottende activa’ [Noot 7]. De waarde van deze kortlopende voor verkoop beschikbare financiële activa ultimo 2014 bedraagt € 159 miljoen.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag