Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 8 Derivaten

Derivaten

 

Vlottende activa

Vaste activa

Kortlopende verplichtingen

Langlopende verplichtingen

€ miljoen

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

        

Overige derivaten

-

17

-

-

62

-

-

6

Totaal

-

17

-

-

62

-

-

6

         

Kasstroomafdekkingen

        

Vreemde-valutacontracten

2

2

-

-

18

-

-

-

Totaal

2

2

-

-

18

-

-

-

         

Boekwaarde per 31 december

2

19

-

-

80

-

-

6

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Onder de derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden is ultimo 2013 onder de langlopende verplichtingen een CDS opgenomen, welke onderdeel is van de onder financiële activa verantwoorde beleggingen.

Sinds 2005 is de CDS als derivaat onderdeel van twee cross border lease contracten. Het product CDS verzekert de kredietwaardigheid van een onderliggende portefeuille bestaande uit bijna 100 fondsen. De looptijd van de CDS is 10 jaar (tot en met juni 2015), het maximale risico voor Alliander bedraagt $ 171 miljoen. In 2008 heeft een afwaardering van de CDS plaatsgehad ten laste van de winst-en-verliesrekening. Gezien de toenmalige vooruitzichten van dit product is destijds besloten het maximale risico van $ 171 miljoen te voorzien. Voor het grootste gedeelte vond dit plaats door middel van de (negatieve) reële waarde van de CDS, voor het overige deel door middel van een aanvullende voorziening (noot [16]) tot het maximale risico. Deze methodiek is op basis van de verwachte risico’s gehandhaafd tot en met het verslagjaar 2013.

In december 2014 bedraagt de waarde van de CDS op basis van deze methodiek $ 18 miljoen (€ 15 miljoen) en de aanvullende voorziening $ 153 miljoen (€ 127 miljoen). Ultimo 2014 is de resterende looptijd van de CDS nog slechts een half jaar. Gezien de beperkte resterende looptijd concludeert het management van Alliander dat het default risico ten aanzien van de in de CDS portefeuille betrokken bedrijven (voor expiratiedatum van de CDS) het afgelopen jaar zodanig is afgenomen dat niet wordt verwacht dat het maximale risico voor het gehele product wordt aangesproken. Op basis van de criteria van IAS 37 betekent dit dat de volledige voorziening van $ 153 miljoen (€ 127 miljoen) is vrijgevallen ten gunste van de bedrijfskosten in het resultaat.

De reële waarde van de CDS bedraagt op basis van een waardering van een externe partij in december 2014 $ 18 miljoen (€ 15 miljoen). Echter, naar de mening van het management van Alliander is bij deze waardering te weinig rekening gehouden met de resterende risico’s van dit product. Op basis van een interne risico-analyse is een waardering berekend van $ 75 miljoen (€ 62 miljoen) ultimo 2014. Het verschil, $ 57 miljoen (€ 47 miljoen), is ten laste van de bedrijfskosten in het resultaat verantwoord. Per saldo houdt een en ander in dat ten aanzien van de CDS in 2014 een vrijval van omgerekend € 80 miljoen ten gunste van de bedrijfskosten in het resultaat is verantwoord.

In verband met de resterende looptijd van de CDS (juni 2015) is deze gedurende 2014 gereclassificeerd naar de kortlopende derivaten.

In 2014 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken in Britse ponden. Om valutarisico te voorkomen zijn de Britse ponden middels FX-swaps direct omgezet in euro’s. De waarde van dit kortlopende derivaat ultimo 2014 bedraagt € 2 miljoen (2013: nihil). De kortlopende verplichtingen ultimo 2014 van € 18 miljoen (2013: vlottende activa € 2 miljoen) hebben betrekking op een drietal FX-swaps ter afdekking van het valuta-risico op de kortlopende voor verkoop beschikbare financiële activa.

Voorts zijn eind 2013 onder de derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden onder activa en verplichtingen opgenomen de put en call optie inzake Kema voor respectievelijk € 17 miljoen en € 0,2 miljoen. Voor een verdere toelichting omtrent de afwikkeling van deze opties wordt verwezen naar noot [22].

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag