Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 17 Latente Belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2014

2013

Verschil in waardering materiële vaste activa

225

245

Fiscaal compensabele verliezen

-

4

Overig

-7

-5

   

Boekwaarde per 31 december

218

244

De post Overig bestaat onder andere uit de verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van onder andere derivaten en voorzieningen.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Fiscaal compensabel verlies

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2013

280

55

-

335

     

Mutaties 2013

    

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

-

8

8

Realisatie tijdelijke verschillen

-35

-

-13

-48

Realisatie fiscaal compensabel verlies

-

-51

-

-51

Totaal

-35

-51

-5

-91

     

Boekwaarde per 31 december 2013

245

4

-5

244

     

Mutaties 2014

    

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

-

-7

-7

Realisatie tijdelijke verschillen

-20

-

5

-15

Realisatie fiscaal compensabel verlies

-

-4

-

-4

Totaal

-20

-4

-2

-26

     

Boekwaarde per 31 december 2014

225

-

-7

218

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 225 miljoen (2013: € 245 miljoen) heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de met de fiscus overeengekomen boekwaarden per 1 januari 1998, het jaar waarin Alliander belastingplichtig werd, anderzijds. De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum.

Daarnaast is in het verleden fiscaal de regeling willekeurige afschrijving toegepast, waardoor verschillen zijn ontstaan in de commerciële en fiscale boekwaarde. De daling van de realisatie van tijdelijke verschillen in 2014 ten opzichte van 2013 bij de materiële vaste activa is met name het gevolg van de beëindiging in 2014 van de tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijvingsregeling 2013.

De latente belastingvordering van € 4 miljoen ultimo 2013 die betrekking heeft op het fiscaal compensabel verlies wordt in het boekjaar 2014 volledig gerealiseerd. Het fiscale resultaat over 2014 van de fiscale eenheid Alliander N.V. (alle Nederlandse entiteiten) resulteert in een te betalen vennootschapsbelasting van € 74 miljoen, waarmee de latente belastingvordering is gecompenseerd.

De daling van de latente belastingvordering van € 26 miljoen wordt veroorzaakt door de mutatie latente belastingen in de winst-en-verliesrekening (€ 15 miljoen), het gebruik maken van de voorwaartse verliescompensatie (€ 4 miljoen), alsmede door de mutatie van de latente belastingvordering welke direct via het eigen vermogen is verantwoord (€ 7 miljoen).

Gedurende 2014 hebben er geen aanpassingen van de belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting plaatsgevonden. Ultimo 2014 bestaat een niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 9 miljoen (2013: €6 miljoen). Deze heeft betrekking op fiscaal compensabele verliezen met betrekking tot onze activiteiten in Duitsland.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag