Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 24 Personeelskosten

Personeelskosten

€ miljoen

2014

2013

Salarissen

 

344

 

340

Sociale lasten

 

41

 

36

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

47

 

47

     

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

8

 

10

 

Lasten voor overige langetermijnpersoneelsbeloningen

8

 

3

 
  

16

 

13

     

Overige personeelskosten

 

17

 

17

     

Totaal

 

465

 

453

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

2013

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

47

-

-

47

Dotatie voorziening

-

16

6

22

Vrijval voorziening

-

-6

-4

-10

Rentekosten

-

-

1

1

     

Totaal 2013

47

10

3

60

     

2014

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

47

-

-

47

Dotatie voorziening

-

21

10

31

Vrijval voorziening

-

-13

-3

-16

Rentekosten

-

-

1

1

     

Totaal 2014

47

8

8

63

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot [15] voorzieningen personeelsbeloningen.

Voor de nadere toelichting op de overige lange termijn personeelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot [15]. De externe personeelskosten bedragen € 118 miljoen (2013: € 107 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was:

Medewerkers in dienst (fte)

 

2014

2013

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

- gemiddeld voor het jaar

5.907

5.878

- per 31 december

5.866

5.948

- aantal medewerkers buiten Nederland

151

151

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is van toepassing op de netbeheerders Liander N.V. en Endinet B.V.. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne en externe) functionarissen en ontslagvergoedingen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen. In de separate jaarberichten van beide netbeheerders, die in het tweede kwartaal van 2015 zullen worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten die op de netbeheerders van toepassing zijn.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. Deze drie paragrafen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Corporate governance' van ons jaarverslag 2014. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld.

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

Korte termijn variabele beloningen

Lange termijn variabele beloningen

Totaal

€ duizend

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

P.C. Molengraaf

231

229

42

69

69

51

342

349

M.R. van Lieshout

218

215

39

65

65

48

322

328

I.D. Thijssen1

160

-

-

-

-

-

160

-

         

Totaal

609

444

81

134

134

99

824

677

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen. De korte termijn variabele beloning betreft het bedrag wat is verdiend over het verslagjaar. De lange termijn variabele beloning betreft een vergoeding die is verdiend over een periode van drie jaar. Ultimo 2014 is de lange termijn variabele beloning over de periode 2012 – 2014 vastgesteld. Voor het verslagjaar 2013 betrof dit de periode 2011 – 2013.

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2014

2013

P.C. Molengraaf

41

43

M.R. van Lieshout

39

40

I.D. Thijssen1

28

-

   

Totaal

108

83

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

20142

20132

P.C. Molengraaf

57

58

M.R. van Lieshout

57

56

I.D. Thijssen1

9

-

   

Totaal

123

114

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden, een representatievergoeding, het gebruik van een dienstauto en de crisisheffing.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2014

2013

E.M. d'Hondt, voorzitter

17,3

21,1

F.C.W. Briët

30,9

30,6

Mw. J.B. Irik1

-

7,0

Mw. J.G. van der Linde

11,5

15,5

Mw. J.W.E. Spies2

11,0

8,7

Mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer

28,4

28,0

J.C. van Winkelen

30,9

30,6

   

Totaal

130,0

141,5

De verschillen in beloning hangen mede samen met de duur dat individuele commissarissen hun functie hebben bekleed en/of er sprake was van toepasbaarheid van de WNT.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag