Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 25 Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2014

2013

Dotaties / vrijval voorzieningen

-80

9

Huisvesting en transport

18

18

Huren, leasen en pachten

43

51

Stafdiensten en ICT

56

46

Precario en overige belastingen

81

60

Overig

41

63

   

Totaal

159

247

Het bedrag van € 80 miljoen bestaat uit de vrijval van de voorziening (€ 127 miljoen) samenhangend met de CDS en de mutatie in de waardering van de CDS (€ 47 miljoen negatief). Voor een nadere toelichting omtrent deze waardemutatie zie noot [8].

In de post huren, leasen en pachten zit een bedrag begrepen van € 22 miljoen aan minimale leasebetalingen. De kosten van precario en overige belastingen bedragen in 2014 € 81 miljoen ten opzichte van € 60 miljoen in 2013. Stijging van de kosten met € 21 miljoen is het gevolg van precarioheffing door diverse nieuwe gemeenten gedurende 2014 alsmede hogere in rekening gebrachte tarieven. De overige bedrijfskosten dalen met € 22 miljoen als gevolg van gerealiseerde kostenbesparingen door minder uitgevoerde projecten en een afname van de organisatiekosten.

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

Accountantskosten

€ miljoen

2014

2013

Aard van de werkzaamheden

  

onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,7

0,7

andere assurancewerkzaamheden

0,4

0,7

   

Totaal

1,1

1,4

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2014, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag