Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2014 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 623 miljoen (2013: € 683 miljoen). De daling ten opzichte van 2013 met € 60 miljoen wordt met name veroorzaakt door een daling van het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value mutaties (€ 70 miljoen), onder meer een gevolg van de daling van de gereguleerde tarieven.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2014 € 410 miljoen en is hiermee € 83 miljoen lager ten opzichte van 2013. De per saldo lagere uitgaande kasstroom wordt met name veroorzaakt door de positieve kasstromen als gevolg van de verkoop van de belangen in deelnemingen KEMA aan DNV GL Group (€ 80 miljoen) en CDMA Utilities aan Eneco (€ 4 miljoen).

De kasstroom met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa bedraagt € 570 miljoen en is hiermee gelijk aan 2013 (€ 570 miljoen). De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedraagt in 2014 € 80 miljoen en is hiermee eveneens nagenoeg gelijk aan vorig jaar (€ 82 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2014 bedraagt € 201 miljoen negatief (2013: € 135 negatief). De negatieve kasstroom wordt met name veroorzaakt door de aflossing van EMTN-leningen (€ 276 miljoen) en dividenduitkering (€ 125 miljoen) terwijl de aangetrokken Euro Commercial Paper (ECP)-financiering (€ 153 miljoen) en ontvangsten uit kortlopend uitgezette deposito’s (€ 75 miljoen) de kasstroom positief beïnvloedt.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag