Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

De activa aangehouden voor verkoop heeft ultimo 2014 betrekking op een hoogspanningsnet in midden Nederland (€ 9 miljoen). Ultimo 2013 had deze balanspost betrekking op een deel van de gebouwen en terrein aan de Spaklerweg te Amsterdam (€ 13 miljoen) en op een hoogspanningsnet in midden Nederland (€ 9 miljoen). Deze activa zijn onderdeel van het segment Netbeheerder Liander.

Ten aanzien van de Spaklerweg is in 2013 op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de gemeente Amsterdam omtrent de verkoop van een deel van de gebouwen en het terrein in 2014. De boekwaarde van het te verkopen deel bedraagt € 19 miljoen. De verkoopprijs wordt echter pas in gedeelten vanaf 2020 en latere jaren ontvangen, zodat de boekwaarde (contante waarde) van deze verkoopprijs ultimo 2013 € 13 miljoen bedraagt. Hierbij is een disconteringsvoet gehanteerd van 3,75%. Op basis hiervan is in 2013 een bedrag van € 6 miljoen ten laste van de bijzondere waardeverminderingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

In september 2014 heeft de levering van een deel van de gebouwen en het terrein plaatsgevonden en is een langlopende rentedragende vordering van € 17 miljoen op de gemeente Amsterdam verantwoord. Daarnaast is met name op basis van een aangepaste disconteringsvoet een bedrag van € 5 miljoen ten gunste van de bijzondere waardeverminderingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

De verwachte verkoop van een 150kV hoogspanningsnet is nog een gevolg van de wettelijke verplichting waarbij de regionale netbeheerders de hoogspanningsnetten van 110kV en hoger dienen over te dragen aan de landelijke netbeheerder TenneT. De vertraging werd onder meer veroorzaakt door uitgevoerde en af te ronden verleggingsactiviteiten.

Bij beide transacties zijn geen langlopende verplichtingen die samenhangen met de vaste activa aangehouden voor verkoop.

In zowel 2014 en 2013 is geen sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag