Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

161

 

156

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

34

 

39

- belastingen

 

51

 

36

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

1

 

-

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

136

 

145

- vrijval CDS na belastingen

 

-49

 

-

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-7

 

-1

 

- handels- en overige vorderingen

-5

 

-5

 

- handelsschulden en overlopende passiva

18

 

-58

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

6

 

-64

     

Mutatie voorzieningen, derivaten en overig

 

-20

 

-17

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

320

 

295

     

Betaalde rente

-39

 

-39

 

Ontvangen rente

1

 

1

 

Betaalde winstbelasting

-41

 

-38

 

Totaal

 

-79

 

-76

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

241

 

219

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-261

 

-273

 

Bijdrage investeringen van derden

32

 

39

 

(Des)-investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

-

 

80

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-229

 

-154

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Mutaties kortlopende rentedragende schulden en aflossing kortlopend deel van de langlopende schulden

-17

 

-6

 

Nieuwe langlopende leningen

-

 

3

 

Aflossing langlopende leningen  

6

 

-2

 

Mutaties uitgezette kortlopende deposito's

-25

 

100

 

Aflossing aangehouden effecten

141

 

-

 

Betaald dividend

-125

 

-125

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-20

 

-30

     

Nettokasstroom

 

-8

 

35

     

Liquide middelen aan het begin van de periode

 

167

 

155

Nettokasstroom

 

-8

 

35

     

Liquide middelen per 30 juni

 

159

 

190

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag