Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 17 Latente Belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2015

2014

Verschil in waardering materiële vaste activa

259

225

Overig

-11

-7

   

Boekwaarde per 31 december

248

218

De post Overig bestaat onder andere uit de verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van onder andere derivaten en voorzieningen.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Fiscaal compensabel verlies

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014

245

4

-5

244

     

Mutaties 2014

    

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

-

-7

-7

Realisatie tijdelijke verschillen

-20

-

5

-15

Realisatie fiscaal compensabel verlies

-

-4

-

-4

Totaal

-20

-4

-2

-26

     

Boekwaarde per 31 december 2014

225

-

-7

218

     

Mutaties 2015

    

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

-

-3

-3

Realisatie tijdelijke verschillen

-7

-

-1

-8

Overige mutaties

-1

-

-

-1

Herrubricering activa aangehouden voor de verkoop

42

-

-

42

Totaal

34

-

-4

30

     

Boekwaarde per 31 december 2015

259

-

-11

248

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 259 miljoen (2014: € 225 miljoen) heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden. Alliander is belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 1998.  Per deze datum is de post latente belastingen ontstaan.  De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum. Daarnaast heeft de post latente belastingen MVA betrekking op de fiscaal geactiveerde algemene kosten toeslag, de gevolgen van de invoering in 2005 van IFRS en de in het verleden fiscaal toegepaste regeling willekeurige afschrijving.

De verhoging in 2015 van de latente belastingvordering van € 30 miljoen wordt met name veroorzaakt door de herrubricering van de latente belastingpositie die betrekking heeft op Endinet (€ 42 miljoen). De mutatie latente belastingen in de winst- en verliesrekening (€ 8 miljoen), de mutatie van de latente belastingvordering welke direct via het eigen vermogen is verantwoord (€ 3 miljoen) alsmede een overige mutatie (€ 1 miljoen) verlagen de post latente belastingen met in totaal € 12 miljoen.

De daling van de realisatie van tijdelijke verschillen in 2015 ten opzichte van 2014 bij de materiële vaste activa is met name het gevolg van een aanpassing op voorgaande jaren van de verkoop van de Spaklerweg. Daarnaast zijn de jaarlagen 2009 t/m 2011 en 2e helft 2013 fiscaal volledig afgeschreven als gevolg van de willekeurige afschrijvingen in die jaren.

Gedurende 2015 hebben er geen aanpassingen van de belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting plaatsgevonden. Ultimo 2015 bestaat een niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 11 miljoen. Deze heeft betrekking op fiscaal compensabele verliezen met betrekking tot onze activiteiten in Duitsland, als gevolg van de verwachtte resultaatontwikkeling op middellange termijn bij de Duitse holding.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag