Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2015 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 513 miljoen ten opzichte van € 623 miljoen in 2014. De daling ten opzichte van 2014 met € 110 miljoen wordt met name veroorzaakt door een daling van het bedrijfsresultaat, onder meer een gevolg van de daling van de gereguleerde tarieven en de stijging van de kosten voor precario.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2015 € 492 miljoen en is hiermee € 82
miljoen hoger ten opzichte van 2014. De per saldo lagere uitgaande kasstroom in 2014 wordt veroorzaakt door de positieve kasstromen als gevolg van de verkoop in 2014 van het belang in KEMA aan DNV GL Group (€ 80 miljoen) en de partiële verkoop van CDMA Utilities aan Eneco (€ 4 miljoen).

De kasstroom met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa bedraagt € 575 miljoen en is
hiermee nagenoeg gelijk aan 2014 (€ 570 miljoen). De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2015 € 85 miljoen en zijn hiermee iets hoger dan in 2014 (€ 80 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2015 bedraagt € 99 miljoen negatief (2014: € 201 miljoen negatief). De negatieve kasstroom wordt in 2015 met name veroorzaakt door de aflossing van Euro Commercial Paper (ECP-leningen) van € 112 miljoen en dividenduitkering (€ 125 miljoen), terwijl de opbrengst van de contractuele beëindiging van een obligatielening (€141 miljoen) de kasstroom positief hebben beïnvloed.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag