Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

 

€ miljoen

2016

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

232

 

161

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

28

 

34

- belastingen

 

23

 

51

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

1

 

1

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

150

 

136

- vrijval voorziening CDS na belastingen

 

-

 

-49

- boekresultaat verkoop Endinet

 

-176

 

-

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-5

 

-7

 

- handels- en overige vorderingen

-3

 

-5

 

- handelsschulden en overlopende passiva

-6

 

18

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-14

 

6

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

-24

 

-20

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

220

 

320

     

Betaalde rente

-39

 

-39

 

Ontvangen rente

1

 

1

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-76

 

-41

 

Totaal

 

-114

 

-79

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

106

 

241

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-304

 

-261

 

Bijdrage investeringen van derden

45

 

32

 

Acquisitie onder aftrek van aangekochte liquide middelen

-5

 

-

 

Kasstroom uit ruilverkaveling

359

 

-

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

95

 

-229

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Afgeloste EMTN

-400

 

-

 

Aangetrokken EMTN

300

 

-

 

Aflossing op langlopende opgenomen leningen

-5

 

-

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering

-47

 

-7

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

1

 

-4

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

25

 

-25

 

Aflossing aangehouden effecten

-

 

141

 

Betaald dividend

-85

 

-125

 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-211

 

-20

     

Nettokasstroom

 

-10

 

-8

     

Liquide middelen per 1 januari

 

89

 

167

Nettokasstroom

 

-10

 

-8

     

Liquide middelen per 30 juni

 

79

 

159

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag