Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2016 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 376 miljoen ten opzichte van € 513 miljoen in 2015. De daling ten opzichte van 2015 met € 137 miljoen wordt met name veroorzaakt door een daling van het bedrijfsresultaat, onder meer een gevolg van de daling van de gereguleerde tarieven (€ 55 miljoen)  en de stijging van de kosten voor precario (€ 39 miljoen). Daarnaast is de betaalde vennootschapsbelasting in 2016 € 27 miljoen hoger als gevolg van ontvangen en betaalde aanslagen op oude jaren.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2016 € 232 miljoen en is hiermee € 260 miljoen lager ten opzichte van 2015. De per saldo lagere uitgaande kasstroom in 2016 wordt veroorzaakt door de positieve kasstromen als gevolg van de ruilverkaveling (€ 359 miljoen). Deels is dit gecompenseerd door hogere investeringen in materiële vaste activa (€ 680 miljoen in 2016 ten opzichte van € 575 in 2015). De stijging van € 105 miljoen heeft met name betrekking op elektriciteitsnetten en op meters als gevolg van de grootschalige uitrol van slimme meters.  De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2016 € 99 miljoen en zijn hiermee licht hoger dan in 2015 (€ 85 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2016 bedraagt € 185 miljoen negatief (2015: € 99 miljoen negatief). De negatieve kasstroom in 2016 is het gevolg van de per saldo aflossing van EMTN € 100 miljoen en de dividenduitkering van € 85 miljoen. De negatieve kasstroom in 2015 wordt met name veroorzaakt door de aflossing van Euro Commercial Paper (ECP-leningen) van € 112 terwijl de opbrengst van de contractuele beëindiging van een obligatielening (€141 miljoen) de kasstroom positief hebben beïnvloed.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag