Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

  

€ miljoen

2017

 

2016

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

93

 

232

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

21

 

28

- belastingen

 

31

 

23

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

2

 

1

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

159

 

150

- boekresultaat verkoop Endinet

 

-

 

-176

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-8

 

-5

 

- handels- en overige vorderingen

-19

 

-3

 

- handelsschulden en overlopende passiva

-29

 

-6

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-56

 

-14

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

-21

 

-24

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

229

 

220

     

Betaalde rente

-23

 

-39

 

Ontvangen rente

1

 

1

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-55

 

-76

 

Totaal

 

-77

 

-114

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

152

 

106

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-292

 

-304

 

Bijdrage investeringen van derden

47

 

45

 

Acquisitie onder aftrek van aangekochte liquide middelen

-

 

-5

 

Kasstroom uit ruilverkaveling

-

 

359

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-245

 

95

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Afgeloste EMTN

-

 

-400

 

Aangetrokken EMTN

-

 

300

 

Aflossing op langlopende opgenomen leningen

-5

 

-5

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering

221

 

-47

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

-

 

1

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

15

 

25

 

Betaald dividend

-104

 

-85

 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

127

 

-211

     

Nettokasstroom

 

34

 

-10

     

Liquide middelen per 1 januari

 

48

 

89

Nettokasstroom

 

34

 

-10

     

Liquide middelen per 30 juni

 

82

 

79

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag