Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

323

 

288

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

93

 

69

- belastingen

29

 

94

 

102

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-

 

-2

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

291

 

296

- vrijval voorziening CDS na belastingen

8

 

-60

 

-

- resultaat verkoop aandelen KEMA na belastingen¹

22

 

-45

 

-

      

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

-3

 

-1

 

- handels- en overige vorderingen

 

24

 

40

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

57

 

-35

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

78

 

4

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

-38

 

-10

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

736

 

747

      

Betaalde rente

 

-77

 

-77

 

Ontvangen rente

 

2

 

5

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

 

-38

 

8

 

Totaal

  

-113

 

-64

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

623

 

683

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in immateriële vaste activa

4

-2

 

-5

 

Investeringen in materiële vaste activa

3

-570

 

-570

 

Bijdrage investeringen van derden

14

80

 

82

 

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

 

82

 

-

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-410

 

-493

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Afgeloste EMTN

 

-276

 

-

 

Aangetrokken ECP financiering

 

153

 

-

 

Aangetrokken (afgeloste) langlopende leningen

 

-5

 

-6

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

 

-7

 

21

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

 

75

 

-25

 

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-

 

-494

 

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-

 

496

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

-16

 

-53

 

Betaald dividend

 

-125

 

-74

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-201

 

-135

      

Nettokasstroom

  

12

 

55

      

Liquide middelen per 1 januari

  

155

 

100

Nettokasstroom

  

12

 

55

      

Liquide middelen per 31 december

  

167

 

155

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag